• [579675] +59
 • [623535]
 • [2775]
 • [35933]
 • [706912] +159
 • [2915]
 • [59209]
 • [36237] +3
 • [1331]
 • [38180]
 • [3725]
 • [6933]
 • [132732]
 • [34117]
 • [3291]
 • [1192]
 • [683714]
 • Quotes [165523]
 • [1542]
 • [137464] +2
 • [65948] +14
 • [17058] +1
 • [1771]
 • Cartoons [3081]
 • Movie [240533]
 • [9772] +29
 • [34391]
 • [15783]
 • [1126626]
 • 1 [96007]
 • 2 [18999]
 • 3 [18999]
 • . [0]
 • . .. , .. [39724]
 • [728]
 • [105595]
 • [63523]
 • 4 [144492]
 • [90501]
 • .. [86472]
 • [43333]
 • . . [84451]
 • - .. [123718]
 • [1615642] +45
 • (34)
 • (12)
 • (14)
 • (21)
 • (14)
 • (12)
 • (27)
 • (12)
 • (35)
 • (36)
 • (11)
 • (12)
 • (12)
 • (14)
 • (12)
 • (89)
 • (18)
 • (37)
 • Serhiy Babiy (222)
 • (145)
 • (64)
 • (232)
 • (2908)
 • (384)
 • (178)
 • (273)
 • (1178)
 • (2014)
 • (234)
 • (217)
 •     25
      340
      1051486
      1777035

  « 1 40, 1 - 20 796 »

  . ( ) [, , ] [23.02.2017 04:53:11] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(3) make it favorite Add New Quote { 14 / 4 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , . ( ) [, , ] [23.02.2017 04:50:33] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 2 / 4 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , ( ) [, , ] [23.02.2017 04:48:23] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 2 / 6 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [, , ] [23.02.2017 04:45:48] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 2 / 6 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , . ( ) [, , ] [23.02.2017 04:44:04] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 2 / 6 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  ! ( ) [, , ] [22.02.2017 03:35:46] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(3) make it favorite Add New Quote { 36 / 8 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , . ( ) [, , ] [22.02.2017 03:32:16] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(8) make it favorite Add New Quote { 48 / 10 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [, , ] [21.02.2017 04:26:29] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(11) make it favorite Add New Quote { 87 / 22 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [-, , ] [20.02.2017 03:35:09] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(7) make it favorite Add New Quote { 57 / 14 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , ! ( ) [, , ] [20.02.2017 03:30:08] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(5) make it favorite Add New Quote { 44 / 12 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , , - . ( ) [ , , ] [20.02.2017 03:27:26] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(6) make it favorite Add New Quote { 65 / 14 õîðîøî }
  Note:
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [, , ] [20.02.2017 03:24:22] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(2) make it favorite Add New Quote { 34 / 12 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [ , , ] [19.02.2017 03:03:47] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(6) make it favorite Add New Quote { 62 / 10 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , . ( ) [, , -] [19.02.2017 02:58:33] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(4) make it favorite Add New Quote { 66 / 8 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  ( ) [, , ] [19.02.2017 02:55:41] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(3) make it favorite Add New Quote { 44 / 10 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , . ( ) [ , , ] [18.02.2017 04:42:12] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(11) make it favorite Add New Quote { 91 / 14 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  - . ( ) [, , ] [18.02.2017 04:40:02] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(8) make it favorite Add New Quote { 76 / 16 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [, , ] [17.02.2017 02:44:46] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(3) make it favorite Add New Quote { 51 / 8 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [, , ] [17.02.2017 02:37:34] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(3) make it favorite Add New Quote { 42 / 8 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , . ( ) [, , ] [17.02.2017 02:25:06] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(1) make it favorite Add New Quote { 30 / 6 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  « 1 40, 1 - 20 796 »

  ...
  AAAAAAAA 6
  ... 3
  3
  3
  3
  2
  2
  2
  - 2
  2
  16770
  8437
  6971
  6386
  5320
  4805
  4607
  4456
  3605
  3322
 • 1 : 216
 • : 1615681
 • . - . ( , ) (16)
   1. (87594)
   2. (76034)
   3. (73429)
   4. (68313)
   5. (57111)
   6. (49982)
   7. (49321)
   8. (48731)
   9. (48208)
   10. (45585)
   11. (40968)
   12. (40847)
   13. . (36190)
   14. (33328)
   15. (32957)
   16. (32877)
   17. (31122)
   18. (30503)
   19. (28827)
   20. (25845)
   21. (24373)
   22. (22771)
   23. (21134)
   24. (20647)
   25. (19665)