• [579675] +59
 • [623535]
 • [2775]
 • [35933]
 • [706912] +159
 • [2915]
 • [59209]
 • [36237] +3
 • [1331]
 • [38180]
 • [3725]
 • [6933]
 • [132732]
 • [34117]
 • [3291]
 • [1192]
 • [683714]
 • Quotes [165523]
 • [1542]
 • [137464] +2
 • [65948] +14
 • [17058] +1
 • [1771]
 • Cartoons [3081]
 • Movie [240533]
 • [9772] +29
 • [34391]
 • [15783]
 • [1126626]
 • 1 [96007]
 • 2 [18999]
 • 3 [18999]
 • . [0]
 • . .. , .. [39724]
 • [728]
 • [105595]
 • [63523]
 • 4 [144492]
 • [90501]
 • .. [86472]
 • [43333]
 • . . [84451]
 • - .. [123718]
 • [1615642] +45
 • (34)
 • (12)
 • (14)
 • (21)
 • (14)
 • (12)
 • (27)
 • (12)
 • (35)
 • (36)
 • (11)
 • (12)
 • (12)
 • (14)
 • (12)
 • (89)
 • (18)
 • (37)
 • Serhiy Babiy (222)
 • (145)
 • (64)
 • (232)
 • (2908)
 • (384)
 • (178)
 • (273)
 • (1178)
 • (2014)
 • (234)
 • (217)
 •     25
      340
      1051486
      1777035

  « 1 11, 1 - 30 325 »

  . ( ) [ , ] [18.01.2016 00:42:52] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(16) make it favorite Add New Quote { 2159 / 62 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [, , ] [01.05.2016 02:22:56] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(25) make it favorite Add New Quote { 2132 / 48 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [ , , ] [17.02.2016 01:23:40] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(27) make it favorite Add New Quote { 3091 / 40 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  - . ( ) [, , ] [16.12.2015 01:57:18] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(13) make it favorite Add New Quote { 3602 / 39 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  40 ! ( ) [, ] [19.03.2015 04:37:28] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(16) make it favorite Add New Quote { 3922 / 34 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , ! ( ) [, , ] [03.04.2015 02:23:05] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(13) make it favorite Add New Quote { 4518 / 34 õîðîøî }
  Tags: , , , , , , , , , , ,
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , - . ( ) [, ] [11.02.2015 02:12:33] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(9) make it favorite Add New Quote { 2812 / 34 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  - . ( ) [, ] [01.02.2016 02:23:15] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(20) make it favorite Add New Quote { 1091 / 32 õîðîøî }
  Note:
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  ! ( ) [, ] [10.02.2014 00:43:41] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(12) make it favorite Add New Quote { 2842 / 31 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , . ( ) [ - , , ] [18.12.2015 01:26:31] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(11) make it favorite Add New Quote { 3132 / 31 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [, , ] [15.11.2015 01:57:18] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(12) make it favorite Add New Quote { 2600 / 31 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [, , ] [13.02.2016 00:17:28] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(9) make it favorite Add New Quote { 1258 / 30 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , . ( ) [, ] [09.04.2015 04:22:47] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(13) make it favorite Add New Quote { 2459 / 30 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  - . ( ) [, ] [17.04.2016 03:04:54] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(8) make it favorite Add New Quote { 1307 / 30 õîðîøî }
  Note:
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , , . ( ) [, ] [27.04.2016 00:37:39] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(25) make it favorite Add New Quote { 2334 / 30 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , ( ) [, , ] [18.10.2015 04:01:44] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(13) make it favorite Add New Quote { 1191 / 29 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , - ( ) [, ] [14.02.2014 00:50:59] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(13) make it favorite Add New Quote { 2639 / 29 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , , . ( ) [, , ] [21.06.2016 01:20:00] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(21) make it favorite Add New Quote { 934 / 28 õîðîøî }
  Note:
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  - ... 01/02/16 ( ) [] [01.02.2016 00:24:07] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(28) make it favorite Add New Quote { 851 / 28 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , . ( ) [] [27.11.2015 00:25:55] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(11) make it favorite Add New Quote { 1391 }
  Note: - - 2
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [] [11.02.2016 03:45:37] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(5) make it favorite Add New Quote { 753 / 27 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( Z) [, ] [23.12.2016 05:38:00] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(28) make it favorite Add New Quote { 169 / 26 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , . ( ) [] [22.02.2015 00:12:30] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(10) make it favorite Add New Quote { 2275 / 26 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  - ! ( ) [, , ] [10.09.2014 00:31:01] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(14) make it favorite Add New Quote { 2123 / 26 õîðîøî }
  Note:
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , , . ( ) [, ] [01.12.2016 01:46:00] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(18) make it favorite Add New Quote { 176 / 26 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  ( ) [, , ] [24.02.2016 03:23:54] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(20) make it favorite Add New Quote { 2560 / 25 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  - . ( ) [] [26.01.2016 00:52:02] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(20) make it favorite Add New Quote { 1136 / 25 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [, , ] [29.04.2015 01:13:15] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(12) make it favorite Add New Quote { 2845 / 25 õîðîøî }
  Note:
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [ , ] [05.03.2015 00:37:11] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(10) make it favorite Add New Quote { 1942 / 25 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [, ] [14.01.2016 08:41:53] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(10) make it favorite Add New Quote { 2483 / 25 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  « 1 11, 1 - 30 325 »

  ...
  AAAAAAAA 6
  ... 3
  3
  3
  3
  2
  2
  2
  - 2
  2
  16770
  8437
  6971
  6386
  5320
  4805
  4607
  4456
  3605
  3322
 • 1 : 216
 • : 1615681
 • . - . ( , ) (16)
   1. (87594)
   2. (76034)
   3. (73429)
   4. (68313)
   5. (57111)
   6. (49982)
   7. (49321)
   8. (48731)
   9. (48208)
   10. (45585)
   11. (40968)
   12. (40847)
   13. . (36190)
   14. (33328)
   15. (32957)
   16. (32877)
   17. (31122)
   18. (30503)
   19. (28827)
   20. (25845)
   21. (24373)
   22. (22771)
   23. (21134)
   24. (20647)
   25. (19665)