-


 • [579820] +96
 • [623748] +56
 • [2789] +12
 • [35933]
 • [707469] +186
 • [2915]
 • [59208]
 • [36256] +7
 • [1331]
 • [38180]
 • [3725]
 • [6933]
 • [132732]
 • [34117]
 • [3291]
 • [1192]
 • [683714]
 • Quotes [165529] +1
 • [1548] +5
 • [137489] +7
 • [66066] +28
 • [17073] +2
 • [1777] +1
 • Cartoons [3081]
 • Movie [240533]
 • [9785] +11
 • [34391]
 • [15783]
 • [1126626]
 • 1 [96007]
 • 2 [18999]
 • 3 [18999]
 • . [0]
 • . .. , .. [39724]
 • [728]
 • [105595]
 • [63523]
 • 4 [144492]
 • [90501]
 • .. [86472]
 • [43333]
 • . . [84451]
 • - .. [123718]
 • [1616052] +151
 • (89)
 • (13)
 • (14)
 • (19)
 • (18)
 • (14)
 • (34)
 • (12)
 • (27)
 • (27)
 • (23)
 • (36)
 • (12)
 • (14)
 • (21)
 • (71)
 • (35)
 • (23)
 • (202)
 • (273)
 • (2014)
 • (270)
 • (51)
 • (384)
 • (1005)
 • (1660)
 • (5999)
 • (234)
 • (353)
 • (53)
 •     2
      200
      1052158
      1778379

  « 1 44, 1 - 30 1311 »

  * , , . Leonid S. Sukhorukov ( ) [-] [28.03.2009 00:00:00] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(1) make it favorite Add New Quote { 2623 / 246 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , -. ( ) [-] [05.01.2006 00:00:00] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 4435 / 183 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  - : , . ( ) [-] [28.08.2004 00:07:06] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 6619 / 91 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  ... , ... ( -) [-] [12.12.2006 00:00:00] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 2223 / 91 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , , . ( ) [-] [21.05.2004 00:05:00] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 7154 / 78 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , . ( ) [-] [25.08.2004 00:00:00] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 2008 / 66 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  - . , . ( ) [-] [21.04.2004 00:28:07] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 7180 / 60 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , ( ) [, -, ] [18.03.2013 03:28:26] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(31) make it favorite Add New Quote { 6056 }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  : , , , , , . ( ) [-] [27.02.2007 00:00:00] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 2205 / 50 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , , , . ( ) [-] [20.06.2004 00:04:28] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 6742 / 48 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , , . ( ) [-] [02.11.2005 00:00:00] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 1534 / 48 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , . ? ( ) [, , -] [02.04.2013 01:12:52] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(22) make it favorite Add New Quote { 6628 }
  Note: , 1 !)
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , . , . ( ) [-] [26.01.2004 00:04:50] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 2128 / 47 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , . ( ) [ , -] [25.10.2015 01:29:01] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(11) make it favorite Add New Quote { 2231 / 47 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  ( ) [-] [22.09.2004 00:05:01] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 1725 / 46 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [-] [22.03.2013 03:13:45] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(14) make it favorite Add New Quote { 2081 }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  - . ( ) [, -] [26.10.2014 00:24:36] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(9) make it favorite Add New Quote { 5943 / 43 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , , . ( ) [, -] [03.01.2016 01:51:02] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(17) make it favorite Add New Quote { 3156 / 43 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , , - , . ( ) [-] [24.08.2003 00:03:11] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 8303 / 42 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , ! -! (- ' ') [-] [09.06.2003 00:30:11] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 3464 / 41 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  - , , , . ( ) [-] [31.08.2004 00:35:42] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 5977 / 40 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , ( ) [, , -] [10.09.2014 03:03:15] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(9) make it favorite Add New Quote { 2539 / 40 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  ( ) [-, , ] [09.10.2013 03:42:21] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(11) make it favorite Add New Quote { 1577 / 38 õîðîøî }
  Note: ,
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [, -, ] [13.05.2015 03:38:52] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(20) make it favorite Add New Quote { 3884 / 38 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , . ( ) [, -] [15.09.2013 00:52:56] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(17) make it favorite Add New Quote { 1616 / 36 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [-, ] [21.10.2013 00:42:42] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(8) make it favorite Add New Quote { 1298 / 36 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  - - , . ( ) [, , -] [30.01.2014 01:43:50] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(12) make it favorite Add New Quote { 3093 / 36 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , . ( ) [-] [23.04.2013 05:51:03] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(18) make it favorite Add New Quote { 1306 / 35 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  . ( ) [, , -] [29.07.2013 01:42:26] åñòü êîììåíòàðèè ê àôîðèçìó(20) make it favorite Add New Quote { 1907 / 35 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  , , - . ( ) [-] [19.05.2003 00:00:00] êîììåíòèðîâàòü àôîðèçì make it favorite Add New Quote { 7647 / 34 õîðîøî }
  VK Facebook Mailru Odnoklassniki Twitter Twitter Twitter Print  « 1 44, 1 - 30 1311 »

  ...
  • (20.00)
  • (14.00)
  • (11.33)
  • (10.00)
  • (10.00)
  • (10.00)
  • immar (10.00)
  • (10.00)
  • (9.00)
  • (8.00)
  • (7.00)
  • (7.00)
  • (7.00)
  • (6.67)
  • (6.67)
  • (6.40)
  • (6.00)
  • (6.00)
  • (6.00)
  • (6.00)
  ... 3
  3
  2
  AAAAAAAA 2
  2
  2
  2
  2
  konde 2
  2
  16771
  8439
  6973
  6386
  5321
  4806
  4607
  4458
  3608
  3323
 • 1 : 179
 • : 1616065
 • . ( , ) (20)
   1. (87638)
   2. (76048)
   3. (73365)
   4. (68361)
   5. (57460)
   6. (50000)
   7. (49377)
   8. (48733)
   9. (48208)
   10. (45615)
   11. (41072)
   12. (40849)
   13. . (36190)
   14. (33340)
   15. (32957)
   16. (32909)
   17. (31124)
   18. (30503)
   19. (28833)
   20. (25845)
   21. (24375)
   22. (22797)
   23. (21134)
   24. (20657)
   25. (19665)